Zamówienia publiczne do 30 000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.01.2020 „Zorganizowanie dwóch spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WK-P na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Szczegóły
Artykuł 31.10.2019 Dostawa materiałów edukacyjnych w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” – nowe postępowanie Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 „Dostawa materiałów edukacyjnych w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” – postępowanie unieważnione Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Zakup wraz z dostarczeniem do Zamawiającego materiałów biurowych wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Zakup i dostarczenie sprzętu biurowego, drukarki poleasingowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie remontu pomieszczeń biurowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 08.09.2017 Zapytanie na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Rodzina w Centrum”, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWÓCH 5- DNIOWYCH WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH Z ELEMENTAMI INTEGRACYJNYMI WRAZ Z USŁUGĄ HOTELARSKĄ I GASTRONOMICZNĄ ORAZ PRZYGOTOWANIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, W RAMACH PROJEKTU ” RODZINA W CENTRUM” REALIZOWANEGO I WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA LATA 2014 -2020, W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 9 SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO DZIAŁANIA 9.3 ROZWÓJ USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH, PODDZIAŁANIA 9.3.2 ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Zorganizowanie i przeprowadzenie 1 wyjazdu integracyjno-rehabilitacyjnego 7 dniowego w miejscowości nadmorskiej w Polsce dla 10 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i 10 rodziców lub opiekunów w ramach projektu pt. „Razem możemy więcej” realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób zaburzeniami psychicznymi” współfinansowanego z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szczegóły