DYREKTOR

Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie jest JUSTYNA PRZYBYŁOWSKA.

Kompetencje Dyrektora PCPR
Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1)   organizowanie prac Centrum;
2)   zwoływanie i przewodniczenie naradom pracowników;
3)   kierowanie bieżącymi sprawami Centrum;
4)   reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
5)   wydawanie w imieniu Starosty decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej oraz rehabilitacji;
6)   prowadzenie polityki kadrowej i płacowej Centrum;
7)   podejmowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie centrum i prawidłową realizację zadań, w tym zakresie wydawanie zarządzeń wewnętrznych Centrum;
8)   rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między stanowiskami i zespołami Centrum;
9)   wykonywanie zadań wynikających dla Dyrektora z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw, jak również zastrzeżonych w uchwałach Rady i Zarządu oraz postanowień Statutu Centrum;
10)  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum;

11)  zatwierdzanie zakresów czynności, obowiązków i odpowiedzialności pracowników Centrum;
12)   koordynowanie podstawowych zadań finansowych i gospodarczych;
13)   współdziałanie z Zarządem i Radą w zakresie swojego działania;
14)   zapewnianie kompleksowego rozwiązywania problemów.

Dyrektor bezpośrednio nadzoruje i koordynuje działalność stanowisk pracy oraz zespołów.

Dyrektor prowadzi sprawy związane z realizacją zadań przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie oraz sprawy związane z działalnością pożytku publicznego.

Dyrektor z upoważnienia Starosty:

1)   wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu;
2)   wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej należących do właściwości powiatu.

Dyrektor może:

1)   wytaczać powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
2)   wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne;
3)   kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami;
4)   prowadzić nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej.

Dyrektor realizując swoje zadania współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi oraz organami administracji rządowej i samorządowej, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, a także innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>