Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku osoby

KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku osoby

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Może się Pan/Pani z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, e-mailowo: pcpr[at]wabrzezno[dot]pl telefonicznie 56 688 24 51
Do kontaktów w sprawie ochrony Pana/Pani danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować wysyłając e-mail na adres iod[at]wabrzezno[dot]pl

1. Pana/Pani dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO będą przetwarzane będą w celu promocji uroczystości, wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz innych organizowanych przez administratora.
2. Pana/Pani dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz współpracujących z administratorem są nimi np.: portale społecznościowe, mass media, publikatory prasowe oraz internetowe, sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Pana/Pani dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
Pana/Pani dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Pana/Pani danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pana/Pani praw.
3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
1) do czasu cofniecie przez Pana/Pani zgody, nie dłużej jednak niż 3 lata od zakończeniu wydarzenia organizowanego przez administratora;
2) do przedawnienia roszczeń.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora ma Pan/Pani prawo do:
1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
a) wycofa Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
5. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, zarówno po zakończeniu wydarzenia jak i w trakcie jego trwania. Może Pan/Pani także poinformować osobę, która ze strony administratora nagrywa film lub wykonuje zdjęcia, o tym, że nie chce być Pan/Pani fotografowana. Jeżeli nie wyrazi Pan/Pani swojej zgody administrator, nie będzie mógł wykorzystać wizerunku do promocji swojego przedsięwzięcia.
6. Przysługuje Panu/Pani także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>