RODZINA W CENTRUM 2

poziom_kolor

Informacja o projekcie
BENEFICJENCI PROJEKTU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
3 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 2

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Całkowita wartość projektu: 12 619 231,90 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 10 726 347,11 zł

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

WSPARCIE MOGĄ OTRZYMAĆ:

osoby przebywające w pieczy zastępczej;
osoby opuszczające pieczę zastępczą;
osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
wolontariusze;
inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
CENTRUM WSPIERANIA RODZINY W POWIECIE WĄBRZESKIM OFERUJE:

1. specjalistyczne poradnictwo rodzinne:

pedagogiczne,
prawne,
psychologiczne,
psychiatryczne;

2. mediacje rodzinne;

3. terapia rodzinna grupowa i indywidualna;

4. warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie;

5. zajęcia animacyjne dla dzieci;

6. warsztaty „Moje emocje”;

7. grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;

8. szkolenia dla wolontariuszy;

9. wyjazdy edukacyjne;

10. superwizja rodzin zastępczych;

11. warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

EFEKTY

• kontynuacja działań Centrum Wspierania Rodziny w Wąbrzeźnie
• kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
• poprawa relacji w rodzinie
• równe szanse rozwoju dzieci
• zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
• wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>